شمعدانی سبز شد

سبزشدن دوباره ی شمعدانی، در روزهای ننوشتن بادلیل من در این سایت، باعث شد سکوت را بشکنم و بنویسم: بهار دوباره ات مبارک شمعدانی عزیز؛ امید که همواره سبز باشی و سبز بمانی

پ.ن: شمعدانی دوتا گلدان دارد، به نشانی های زیر:

www.shamdani.com

http://www.shamdani.blogfa.com