عشق از ازل است تا ابد خواهد بود…

kindness22

۱۴ فوریه، روز عشق در تقویم میلادی

۲۴ فوریه (۵ اسفند)، روز عشق در تقویم پارسیان باستان

بر دل های عاشق مبارک!

امید که قلب های لایق، به نور عشق، نورانی تر و گرمتر شوند 

🙂 🙂