نگهدارنده لپ تاپ برای افراد دارای معلولیت

desk

این هم ابداعی دیگه از ژاپنی های باهوش به نام

Dozing Desk

برای کسانی که مجبورند در بستر از لپ تاپ استفاده کنند