روز پدرهای پر درد …

میلاد بزرگمرد تاریخ و روز پدر بر همه پدران

به خصوص بر پدرانی که دردها را صبوری می کنند

مبارک!

پ.ن. این عکس را در اینترنت پیدا کردم اما توضیحی در مورد آن پیدا نشد