نیروی عشقِ راستین

HORSE

بهترین احساس دنیا، احساس آرامشی است که فقط یک همراه واقعی، یک عشق راستین می تواند آن را به تو هدیه کند. وقتی این احساس زیبا، این همراهی، و این دلگرمی با توست، نیروهای منفی پیرامونت گویی کوچک می شوند، ریز می شوند، مچاله می شوند.

قدرت عشق راستین از هر چیزی برتر است.

زنده باد همۀ عشق های راستین دنیا

🙂

Photo by: Maxim Garibaldi