درد مشترک

handicapped1

داشتم رانندگی می کردم. از دور دیدم کسی وسط یک مسیر نسبتا خلوت ایستاده و مقوایی دستش گرفته است. توقع داشتم هرچیزی روی آن نوشته باشد؛ جز کلمه ی:

HANDICAP

که البته صحیح هم نوشته نشده بود. ظاهرا نمونه های (سوء) استفاده از معلولیت برای جلب ترحم و کمک مردم، در همه ی جوامع بالاخره پیدا می شود. من در ایالت مرکزی، بی خانمان های زیادی دیدم؛ کنار دیوار یک دانشگاه معروف هم پسر معتادی افتاده بود و هراز گاهی سعی می کرد بلند شود… از این دست افراد نیازمند کم نیستند اما این اولین بار بود که دیدم یک فرد دارای معلولیت از معلولیت خود بطور مستقیم برای تکدی گری استفاده می کند. حتما نمونه های بیشتری هم باید باشد؛ به خصوص در مناطق فقیرنشین که هنوز ندیده ام. 

پ.ن: صورت فرد را برای رعایت حقوق انسانی اش پوشانده ام