بررسی ارتباطی پـَ نـَ پـَ

مقاله تحقیقی من در مورد “نگاه ارتباطی به پدیده موسوم به پـَ نـَ پـَ” در شانزدهمین شماره ماهنامه “مدیریت ارتباطات” منتشر شد. می تونید این نشریه را از روزنامه فروشی ها دریافت کنید و نقطه نظراتتون را در مورد مقاله برام ایمیل کنید
neginh@gmail.com